اهداف

اهداف اساسی و عمدۀ تاسیس شبکه تعلیمی خصوصی طـــــــــــــــــــــــــــــــیب.

شبکه تعلیمی طیب بخش های ذیل را در خود جای داده است.

1. لیسۀ عالی خصوصی طیب (بخش ذکور)

2. لیسۀ عالی خصوصی طیب (بخش اناث)

3. لیسۀ خصوصی نور المعارف (لوگر)

4. مدرسه تعلیم القرآن طیب (بخش اناث)