دسته:علمی

د طیب ترانه

د طیب ترانه

د طیب خصوصی عالی لیسه

د طیب خصوصی عالي ښوونځی

د خپلو ماشومانو د لیاقت، اخلاقیت او وړتیاؤ د لوړولو تجربه د طیب خصوصی عالي ښوونځي سره  وکړئ....

برنامه های جدید سال تعلیمی

برنامه های ویژه برای سال تعلیمی جدید

لیسۀ عالی خصوصی طیب (ذکور و اناث) برنامه های ویژه برای سال تعلیمی جدید.