دسته:پروگرامهای مکتب

16-2-2017 001

صحنه امتحان %20 لیسۀ خصوصی طیب

اخذ امتحان ۲۰٪ از شاگردان (دروس زمستانی) لیسۀ عالی خصوصی طیب مضمون ساینس صنف ششم استاد –...