مدیر عمومی

16-2-2017 001

صحنه امتحان %20 لیسۀ خصوصی طیب

اخذ امتحان ۲۰٪ از شاگردان (دروس زمستانی) لیسۀ عالی خصوصی طیب مضمون ساینس صنف ششم استاد –...

winter session 1

یک عکس از درس های زمستانی شاگردان

ساعت درسی کمپیوتر

جریان ختم قران عظیم الشان شاګردان لیسه طیب

متعلمین در حال ختم قرآن عظیم الشان

افغانستان زیبا

نقشۀ افغانستان زیبا!

معلم

معلم!

 نوشتۀ از هوید الله متعلم صنف ششم لیسۀ عالی خصوصی طیب (ذکور)

د طیب ترانه

د طیب ترانه

د طیب خصوصی عالی لیسه

د طیب خصوصی عالي ښوونځی

د خپلو ماشومانو د لیاقت، اخلاقیت او وړتیاؤ د لوړولو تجربه د طیب خصوصی عالي ښوونځي سره  وکړئ....

برنامه های جدید سال تعلیمی

برنامه های ویژه برای سال تعلیمی جدید

لیسۀ عالی خصوصی طیب (ذکور و اناث) برنامه های ویژه برای سال تعلیمی جدید.

0001

لیسۀ عالی خصوصی طیب

مکان عالی برای نخبگان کوچک کشور.