مدیر عمومی

IMG_4438

گزارش مفصل امتحان مقایسوی بین دولیسۀ بخش تعلیمی شرکت LP  (نورالمعارف ولایت لوگر و مکتب طیب ذکور) بمورخ 30- سنبله-1396 برگزار گردید.

برنامۀ کی قبلاً توسط رهبری بخش تعلیمی شرکت LP به مشورۀ مدیران هر سه مکتب طرح ریزی شده بود....

شاگرد لیسۀ عالی خصوصی طیب ذکور در حالت دعا کردن.

aa

تدریس با شیوه های عالی

WhatsApp Image 2017-02-21 at 14.25.19

بحث شاگردان لیسه راجع به اهمیت علم.

اهمیت و ارزش علــــــــــــــــم.

00030

تعمیر زیبای لیسۀ نور المعارف در ولایت لوگر.

WhatsApp Image 2017-02-21 at 14.30.33

متعلمین مکتب خصوصی طیب

0000

لیسۀ طیب مکان عالی برای نخبگان کوچک

0

لیسۀ عالی طیب مکان برای آموزش

01

تعمیر لیسۀ طیب

00030

تعمیر زیبای نور المعارف لوگر